TS Henderson & Co Ltd

Mae TS Henderson & Co Ltd yn gwmni peirianneg fanwl, sy’n arbenigo mewn gweithgynhyrchu a chyflenwi rhannau a chydrannau wedi’u peiriannu’n fanwl gywir i ystod amrywiol o sectorau. Mae’r busnes yn gweithgynhyrchu rhannau ar gyfer injanau Merlin a Griffin Rolls Royce, a ddefnyddiwyd yn awyrennau eiconig Spitfire a Hurricane. Mae’r busnes wedi’i leoli yn y Gelli Gandryll a chyflogir 35 o bobl yno.

Hendersons and co business support

Gwasanaeth Busnes Cymru

Yn 2017, bu Busnes Cymru ar y cyd gydag Arbenigwr Arloesi Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo TS Henderson & Co i gyflwyno cais llwyddiannus am Daleb Arloesi gwerth £25,000 gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn peiriant CNC ychwanegol i gefnogi eu gweithgarwch peiriannu. Ym mis Rhagfyr 2018, cysylltodd Rob Henderson, y Rheolwr Gyfarwyddwr â Busnes Cymru i egluro’r effaith roedd Brexit yn ei chael ar ei fusnes a’r goblygiadau oedd yn cael eu hamlygu gan ei gwsmeriaid. Eglurodd Rob fod hynny’n golygu y gallai fod angen iddo fuddsoddi tua £100,000 mewn peiriannau CNC ychwanegol er mwyn gallu cynhyrchu mwy o gyfrannau allweddol i ddiwallu anghenion ei gwsmeriaid yn y DU. Roeddent yn ceisio casglu stoc o gydrannau ond roedd Rheolwr Gyfarwyddwr Henderson & Co yn ei chael yn anodd cyfiawnhau risg/llwyddiant buddsoddiad o’r fath.

Cynorthwyodd Rheolwr Perthynas Busnes Cymru TS Henderson & Co i wneud cais llwyddiannus am gymorth drwy Gronfa Cydnerthedd Brexit, a ddyfarnodd grant gwerth £40,000 tuag at gostau peiriant CNC 7 echel. Profwyd y buddion ar unwaith bron wrth i TS Henderson & Co dderbyn archebion newydd gwerth £132,000 am weddill 2019, ac mae’r derbynion hyn yn debygol o barhau, o flwyddyn i flwyddyn, am y 3 blynedd nesaf. Mae TS Henderson & Co hefyd yn derbyn cymorth gan Ymgynghorydd Cynaliadwyedd Busnes Cymru i archwilio eu nodweddion gwyrdd a’u strategaethau rheoli gwastraff, ac mae ganddynt berthynas barhaus gydag Ymgynghorydd Adnoddau Dynol Busnes Cymru i’w cefnogi wrth iddynt ehangu eu gweithlu.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction