Aelod Ieuenctid i’r Bwrdd, 16-25 blwydd oed?

Mae Antur Cymru yn gwmni annibynnol sy’n ysbrydoli, galluogi, datblygu a chefnogi gweithgaredd economaidd.  Antur Cymru yn enw masnachol Antur Teifi.  Mae Antur Teifi Cyf yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014.

Mae gwreiddiau’r cwmni yn Nyffryn Teifi, lle cafodd ei sefydlu’n wreiddiol ym 1979.  Heddiw mae Antur Cymru yn rhan annatod o’r ardal leol ac mae’n adnabyddus ledled Cymru am weithgareddau arloesol, gan gynnwys cyflawni cytundebau Busnes Cymru a Syniadau Mawr Cymru a chymorth TG, gan gynnwys arbenigeddau Di-Wifr Trefi ac “Internet of Things.”

Mae Antur Cymru yn eiddo i gyfranddalwyr nad ydynt yn elwa’n unigol o’u buddsoddiad, ond maent wedi cytuno bod unrhyw wargedion a gynhyrchir yn cael eu hail-fuddsoddi yn y cwmni i ariannu gwasanaethau a gweithgareddau sy’n helpu i ddatblygu gweithgaredd economaidd er budd busnesau yn y maes gweithredol. 

Y Bwrdd, sydd yn ddi-dal, yw corff llywodraethol Antur Cymru ac mae’n gyfrifol yn gyfreithiol ac yn ariannol am y sefydliad yn unol â Gweledigaeth a Gwerthoedd Cenhadaeth y sefydliad, sef;

CENHADAETH

Er budd cymunedau Cymru trwy feithrin, annog a hyrwyddo sefydlu a rhedeg busnesau yng Nghymru yn llwyddiannus trwy ddarparu gwybodaeth awdurdodol a diduedd, cyngor a chefnogaeth ymarferol yn ddwyieithog.

GWELEDIGAETH

Cydgrynhoi ein safle fel menter gymdeithasol arloesol ac entrepreneuraidd flaenllaw sy’n meithrin a chefnogi twf gweithgaredd economaidd ledled Cymru, gan rannu ein profiad i ddylanwadu ar ddatblygiad polisi cyhoeddus.

GWERTHOEDD

Cydweithio i gyflawni ein nodau

 • Cyd-weithio er mwyn cyflawni ein amcanion
 • Cofleidio her
 • Annog a chefnogi pobl i fod ar eu gorau
 • Cyflwyno gwasanaeth o safon gyda gonestrwydd a phroffesiynoldeb
 • Modelu rôl Ymarfer Busnes Cyfrifol
 • Gwrando a chynrychioli ar lais ein cymuned
 • Gwneud diwylliant, iaith a chymunedau Cymru yn ganolog i’n cyflawniad

Mae’r Bwrdd yn atebol am y sefydliad cyfan, gan bennu ei gyfeiriad strategol a monitro perfformiad.  Mae’r Bwrdd yn gosod polisi’r sefydliad, yn pennu strategaeth gorfforaethol, gan gynnwys gosod amcanion strategol allweddol ac yn gwneud penderfyniadau mawr ynghylch defnyddio cyllid.  Mae’n ymgynghori gyda’i aelodau ac yn gosod ac yn monitro fframwaith o safonau a pholisi.

Aelod Ieuenctid i’r Bwrdd

Rydyn ni’n chwilio am rywun

 • 16 i 25 oed.
 • Yn byw neu’n gweithio yng Nghanolbarth, Gorllewin neu Ogledd Cymru.
 • Gyda diddordeb mewn entrepreneuriaeth neu brofiad ohono.
 • Sy’n angerddol am gefnogi pobl eraill a chynrychioli llais cenedlaethau iau.
 • Ar gael am o leiaf 4 cyfarfodd Bwrdd y flwyddyn sy’n para tua 4 awr (fel arfer yn ystod diwrnod yn yr wythnos gwaith) am gyfnod o 2 flynedd.
 • Gall deithio i gyfarfodydd mewn gwahanol leoliadau yn y rhanbarthau a ddisgrifir, neu gael mynediad at gyfleusterau digidol ar-lein.
 • Yn barod i gynnal a chefnogi Côd ymddygiad a pholisi cyfrinachedd Antur Cymru, a gweithio i sicrhau’r safonau uchaf o ran cydymffurfiad cyfreithiol a llywodraethu da.
 • Yn barod ac yn ymddiddori mewn dysgu am lywodraethu, gosod strategaeth a chyfeiriad busnes, gosod targedau, dwyn ochr weithredol y sefydliad i gyfrif a dealltwriaeth o sut mae byrddau’n gweithredu’n gyffredinol.
 • Yn unol ag aelodau eraill y Bwrdd, mae’r swydd yn ddi-dâl, ond gellir talu treuliau cytunedig a gronnwyd wrth gyflawni’r rôl.

Beth fydd yn ofynnol i chi ei wneud?

Dylanwadu

Y ffordd y mae Antur Cymru yn gweithio i’n galluogi i ymgysylltu â phobl ifanc a gweithio gyda nhw i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth a’u cyfleoedd entrepreneuriaeth trwy ddarparu adborth o safbwynt pobl ifanc, gweithredu fel seinfwrdd annibynnol, diduedd a darparu cyngor ar faterion perthnasol.

Cydweithio

Gweithio gydag aelodau eraill y Bwrdd, staff a rhwydweithiau priodol i hyrwyddo gwaith Antur Cymru a chefnogi creu negeseuon a methodolegau priodol sy’n berthnasol i bobl ifanc.

Datblygu

Dealltwriaeth dda o waith Bwrdd ac Antur Cymru yn ei gyfanrwydd, gan gynnwys rôl llywodraethu, is-grwpiau, cynllunio busnes ac archwilio, ac ennill profiad yn cynrychioli a thrafod materion mewn lleoliad bwrdd.  Ar ôl cwblhau apwyntiad dwy flynedd yn llwyddiannus, bydd Antur Cymru yn cyhoeddi tysteb a bydd yn hapus i roi tystlythyrau am gyfnod pellach o ddwy flynedd.

Ymddygiad

Disgwylir i chi gytuno ar gynllun datblygu yn dilyn eich penodiad, gydag adolygiad blynyddol, mentora a adborth dwyffordd.  Disgwylir i chi baratoi ar gyfer cyfarfodydd trwy ddarllen y papurau ymlaen llaw, gwirio unrhyw wybodaeth sy’n aneglur a chadw ar y blaen â datblygiadau, o fewn a thu allan i’r cwmni, ac a allai effeithio ar y cwmni.  Bydd disgwyl i chi ddilyn rheolau arferol trafod a thrafod, i wybod pan fydd pwnc wedi’i ddisbyddu ac i gymryd cyfrifoldeb ‘cabinet’ am benderfyniadau y mae’r Bwrdd yn eu cyrraedd, hyd yn oed lle nad ydych yn cytuno â nhw.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, a allech chi anfon eich CV ymlaen at Marion Morris ar [email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction