MAWRTH 2019 – CYLCHLYTHYR

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 4 – 11 Mawrth

Roedd Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn gyfle i ni ganu clod y ddau brentis ifanc sy’n gydweithwyr i ni ar hyn o bryd. Ymunodd Stacie Hopley a Rhys Jones â ni ym mis Mehefin y llynedd fel rhan o brosiect Wi-Fi Trefi Sir Gâr yn dilyn prentisiaeth ddigidol a hysbysebwyd gan chwaer gwmni Antur Teifi, Telemat TG.

Yn sgil ein cydweithio â Choleg Sir Gâr mae’r ddau ar eu ffordd tuag at ennill cymhwyster Diploma NVQ Lefel 3 mewn TG ochr yn ochr â’u profiad yn y gweithle. Darllenwch eu stori yma

Stacie Hopley a Rhys Jones

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

8fed Mawrth 2019

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni roedd gwasanaeth dechrau busnes Antur Teifi yn falch iawn o allu cyhoeddi iddynt, yn ystod y flwyddyn a fu, helpu 47 o fenywod i sicrhau Benthyciad Dechrau Busnes er mwyn sefydlu neu dyfu eu busnes eu hunain. Eisoes ma’ nhw wedi gosod her newydd i’w hunain, sef torri’r record honno erbyn Diwrnod Rhyngwladol y Menywod y flwyddyn nesaf.

Am ragor o fanylion am y benthyciad

womens day/ diwrnod ferched

Bŵtcamp i fusnes 2019

Bu 29 o entrepreneuriaid ifainc o bob rhan o Ogledd Cymru yn cymryd rhan mewn Bŵtcamp i Fusnes yng Ngwersyll Glan-llyn dros benwythnos 15-17 Ebrill. Cynlluniwyd y gweithgareddau ar gyfer cyflwyno iddynt sgiliau a fydd yn eu helpu i wireddu eu syniadau busnes. Dyma’r trydydd Bŵtcamp a drefnwyd gan dîm Antur Teifi fel rhan o Wasanaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru.
Mae Bŵtcamp yn agored i bobl ifainc rhwng 18 a 25 oed. Roedd gweithdai amrywiol ar eu cyfer drwy gydol y penwythnos gan gynnwys sesiwn ‘speed dating’ â modelau rôl Syniadau Mawr Cymru!
I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan Syniadau Mawr Cymru ar gyfer entrepreneuriaid ifainc ewch i www.businesswales.gov.wales/bigideas/cy

Llwyddiant i doiledau Brechfa!

Mae Ymddiriedolaeth Pentref Brechfa wedi sicrhau grant o £1,500 y flwyddyn dros y 10 mlynedd nesaf a fydd yn sicrhau bod y toiledau cyhoeddus ar agor ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Dyfarnwyd yr arian gan Innogy – Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Gorllewinol Coedwig Brechfa a weinyddir gan Antur Teifi. Ei ddiben fydd cynnal a chadw’r toiledau.

Mae’r cyfleusterau hyn o bwys arbennig i fywyd cymunedol y pentref gan nad oes yna’r un toiled yn Neuadd yr Eglwys – un o brif ganolfannau Brechfa.
Moishe Merry yw Rheolwr y Gronfa “Mae’r Ymddiriredolwyr a’r gwirfoddolwyr yn haeddiannol iawn o arian y gronfa yn sgil eu hymrwymiad a’u dyfalbarhad wrth gadw’r toiledau ar agor er lles y gymuned.” Am ragor o wybodaeth am y gronfa: /amdano-antur-cymru/prosiect-fferm-wynt-brechfa

Brechfa Toilets

Adeiladu llwyddiant

Bydd tîm Perspectif yn gweithio gyda Choleg Ceredigion dros y misoedd nesaf i’w helpu i adnabod anghenion y sector adeiladu lleol. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i greu cwricwlwm a fydd yn paratoi’r myfyrwyr yn well ar gyfer gyrfa yn y diwydiant adeiladu ac i gefnogi datblygiad busnesau lleol ac anghenion y sector.

Prosiect arall a fydd yn cadw’r tîm yn brysur yn y misoedd nesaf yw arolwg atodol ar ran y Bartneriaeth Sgiliau Dysgu Gwledig. Y nod yw cynorthwyo’r gwaith o lywio a chefnogi strategaeth cyflogaeth a sgiliau Llywodraeth Cymru.

Perspectif

Digwyddiad Astudiaeth Achos Busnes Cymru. Iechyd Da!

Mae’r distyll arbennig yn unigryw i’r fusnes, gan iddo gael ei gynllunio a’i adeiladu gan deulu’r Coles eu hunain. Erbyn hyn, mae’r distyllfa’n cynhyrchu amrywiaeth o wirodydd gan gynnwys wisgi, gin, fodca, rwm a sawl brandi ag iddynt flas ffrwythau. Ar y noson, roedd Ymgynghorydd Busnes Cymru hefyd wrth law gyda gwybodaeth am yr holl gymorth busnes sydd ar gael i fusnesau.

coles distillery

Cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus iawn yn Nistyllfa Coles yn Llanddarog yn ddiweddar. Cafodd y 25 o berchnogion busnes a rhanddeiliaid a oedd yn bresennol daith ddifyr ynghyd â sgwrs ddiddorol iawn am ddatblygiad y distyllfa gan y cyd-berchennog, Marcus Cole.

Dai Nicholas – Ymgynghorydd Busnes

coles distillery

Join us at The Meadow cafe St.David's

Dyma’r manylion am y digwyddiad nesaf.

Gwau wrth gnoi!

Os y’ch chi wedi ffono Antur Teifi yn ddiweddar mae’n siwr taw Alice, ein Swyddog Gweinyddol, wnaeth eich cyfarch. Ers blynyddoedd mae Alice wedi bod yn codi arian i elusen Bobath ar ran dioddefwyr Parlys yr Ymennydd. Eleni mae hi wedi bod yn gwau blancedi i’w rhoi i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae ei brwdfrydedd wedi ysbrydoli rhai o’i chydweithwyr i wneud rhywbeth i helpu yn eu hamser cinio. Yn dilyn cwpwl o wersi gan Alice, ma’ nhw bellach wrth eu bodd yn gwau wrth gnoi! Da iawn bawb.

knitting
knitters

16-24?
*** SWYDD ***

Swyddog Marchnata Digidol.

Twf Swyddi Cymru.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction