MENTER ANTUR CYMRU yn cefnogi cymunedau gwledig yn dilyn y pandemig trwy wella cyfathrebu digidol a chysylltedd ar draws canolbarth a de Cymru.

Mae Telemat TG, sydd wedi ei leoli yn Mharc Busnes Antur Teifi, Castell Newydd Emlyn

Mae Telemat TG, sydd wedi ei leoli yn Mharc Busnes Antur Teifi, Castell Newydd Emlyn, wedi ennill cytundebau i osod technoleg y Rhyngrwyd Pethau a LoRaWAN i gefnogi dyheadau awdurdodau lleol i gyflwyno rhwydwaith o ‘Drefi Clyfar’ a’u ffocws ar dwf economaidd.

Bydd cymwysiadau y Rhyngrwyd Pethau yn cael eu datblygu yn y 10 tref farchnad wledig yn Sir Gaerfyrddin a bydd Di-Wifr i Drefi yn cael ei osod yn Aberhonddu, Llanwrtyd, Llanandras, Aberaeron, Llandysul, Llanbedr Pont Steffan, Cei Newydd a Thregaron.

Kevin Harrington yw’r Rheolwr Datblygu Busnes “Mae Telemat yn falch iawn i gefnogi’r gwaith o osod a hybu’r defnydd o’r Rhyngrwyd y Pethau a Di-Wifr i Drefi.

Mi fydd datblygu technolegau Trefi Clyfar yn helpu awdurdodau lleol a chynghorau tref i gasglu gwybodaeth bwysig am ymwelwyr i’r trefi gan arwain at wella’r ddarpariaeth o wasanaethau i’r cyhoedd.”

Ychwanegodd  “Mae’r stryd fawr wedi cael clec fawr gan Covid 19 a phwysau chwyddiant diweddar.

“Gan mai menter gymdeithasol yw ein rhiant-gwmni Antur Cymru, mae’r prosiect hwn yn gweddu’n dda â’n nod strategol o gefnogi datblygiad economaidd Cymru wledig.”

Mae Antur Cymru hefyd wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen a Bro Morgannwg i osod systemau cwmwl Cisco Meraki – a ariennir gan Lywodraeth Cymru – sy’n mesur nifer yr ymwelwyr a thueddiadau cwsmeriaid yng nghanol trefi, gan ddarparu data allweddol ar gyfer datblygu strategaethau manwerthu y dyfodol.

Nod Telemat yw darparu gwasanaeth TG dwyieithog cynhwysfawr ar draws Cymru, yn cynnwys datrysiadau caledwedd a meddalwedd er budd cartrefi a sefydliadau yn y sectorau preifat a chyhoeddus; Di-Wifr i fusnes; datrysiadau TG gweithio-o-bell a chefnogaeth ddesg gymorth.

Dywedodd Bronwen Raine, Rheolwr Gyfarwyddwr Antur Cymru fod y datblygiadau diweddaraf hyn yn atgyfnerthu ymrwymiad Telemat i ddiogelu dyfodol diwydiant.

“Mae cysylltedd digidol a chyfathrebu cyflym yn hanfodol yn y byd sydd ohoni, nid yn unig i fusnesau ond i fywyd bob dydd gwasanaethau ac unigolion, yn bersonol ac yn broffesiynol,” ychwanegodd.

“Mae ennill y cytundebau hyn yn cadarnhau safle Telemat fel arweinydd yn y maes ynghyd â sicrhau y bydd yn chwarae rôl bwysig wrth dafoli’n cymunedau gwledig ag ardaloedd eraill y DU am genedlaethau i ddod.”

Dywedodd y Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion â chyfrifoldeb dros yr Economi ac Adfywio: “Bydd hyn yn helpu i gefnogi busnesau lleol a’r economi mewn amryw ffyrdd. Bydd busnesau yn gallu cael mynediad at ddata am nifer yr ymwelwyr a data arall er mwyn gwneud penderfyniadau mwy gwybodus a phennu cyfleoedd marchnata. Mae tystiolaeth, hefyd, bod yn well gan dwristiaid ardaloedd sy’n cynnig Wi-Fi am ddim a, thrwy ddarparu hwn, bydd elfen newydd yn rhan o brofiad yr ymwelwyr wrth iddynt ymweld â’n trefi; bydd mynediad at wybodaeth yn haws wrth grwydro. Bydd hefyd yn fantais ychwanegol i bobl leol ac ymwelwyr â’n trefi, yn enwedig rheiny sy’n gweithio mewn ffordd fwy ‘nomadaidd’ yn awr.”

Am ragor o wybodaeth ac i siarad â thîm Menter Antur Cymru, ffoniwch 01239 710238 neu e-bostiwch https://[email protected].

Neu ewch i’r wefan: https://anturcymru.org.uk neu https://anturcymru.org.uk/it-solutions

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction